پروژه های سرمایه گذاری

نیروگاه 6 مگاوات ساری
برای مشاهده جزئیات پروژه نیروگاه 6 مگاوات ساری بر روی دکمه آن کلیک کنید و برای ثبت درخواست سرمایه گذاری خود اقدام کنید.
شرکت سرمایه گذاری مشترک آرمان آسا
برای مشاهده جزئیات پروژه های شرکت سرمایه گدذاری مشترک آرمان آسا بر روی دکمه آن کلیک کنید و برای ثبت درخواست سرمایه گذاری خود اقدام کنید.
نیروگاه 8 مگاواتی آمل
برای مشاهده جزئیات پروژه نیروگاه 8 مگاواتی آمل بر روی دکمه آن کلیک کنید و برای ثبت درخواست سرمایه گذاری خود اقدام کنید.
قبل
بعدی

برای دریافت و مطالعه اطلاعات پروژه ها بر روی دکمه پروژه مورد نظر کلیک کنید.